820

Khách hàng

Tăng 6 khách hàng trong tháng 9

66.278

Người dùng đã đăng ký

Tăng 1806 người trong tháng 9

1.785

Nhân sự giới thiệu thành công
(bao gồm 29 người Nhật)

Tăng 11 người trong tháng 9

29

Nhân viên chính thức
(bao gồm 3 nhân viên người Nhật)

Làm việc với người Nhật