HRnavi JSC
Join Us
List
  • VYSA
  • HRnavi
  • Career
  • Tin tức chung
  • Kỹ năng người tìm việc
  • Hoạt động truyền thông
  • Đào tạo

Hãy biết nắm lấy cơ hội của chính mình

2013-02-19 09:10:12
Tư vấn và trao đổi về những cơ hội nghề nghiệp và quyết định của các bạn về những cơ hội đó. Nắm bắt hay bỏ qua.

">

Tư vấn và trao đổi về những cơ hội nghề nghiệp và quyết định của các bạn về những cơ hội đó. Nắm bắt hay bỏ qua.

Nguyen Ngoc Huong Thao